obr


Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.

Doplňujúce informácie pre príjemcu služby:

IČO:36 857 548
IČ DPH:SK 2022 583 013
Zápis v OR SR: OR Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, vložka č. 21681/T
Členstvo v profesijnej organizácii: Slovenská advokátska komora
Zákon upravujúci všeobecné podmienky poskytovania právnych služieb:Zákon NR SR č. 586/2003 Z. z. o advokácii
v znení neskorších predpisov
Informácia o poistení zodpovednosti za škodu:V procese aktualizácie. Ďakujeme za porozumenie.

Profesijné pravidlá pre advokáta a advokátskeho koncipienta:    Advokátsky poriadok SAK zo dňa 15.06.2013 v aktuálnom znení.